Herobild - arikel Sebastian

”DÄRFÖR SES DIGITAL TRANSFORMATION I MÅNGA BRANSCHER INTE LÄNGRE BARA SOM EN DIFFERENTIERINGSMÖJLIGHET, UTAN SOM EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT VARA FORTSATT KONKURRENSMÄSSIG.”

Vad är digitalisering?

"I takt med att samhället använder alltmer digital teknologi genereras oerhört stora mängder data i vårt samhälle, vilket även ökar komplexiteten som organisationer ställs inför. Snart sagt varje bransch genomgår en digital transformation där analoga produkter och tjänster i snabb takt byts ut mot digitala alternativ som kan skalas och distribueras snabbt till låg kostnad. Inom media har till exempel strömningstjänster som Spotify och Netflix ersatt uthyrning av CD och DVD. Och processer inom såväl fysiskt arbete såväl som kunskapsarbete automatiseras i snabb takt, med till exempel robotik inom tillverkning och logistik och algoritmer inom juridik och finans. Även hela marknader påverkas genom digitalisering, där plattformar som Uber och Airbnb ersätter tidigare mellanhänder inom taxi- respektive hotellverksamhet. Inte minst accellereras denna utveckling av Covid-19, där alltfler industrier digitaliseras och data spelar en allt större roll i verksamheter."

Varför strävar så många organisationer efter att bli datadrivna?

Sebastian_Krakowski

"Digitaliseringen ställer organisationer inför en ny verklighet med ökad komplexitet och mer snabbföränderliga krav för att vara fortsatt konkurrensmässiga, men medför även stora möjligheter till värdeskapande. Istället för att agera reaktivt eller behöva förlita sig på gissningar kan data som används på rätt sätt användas för att effektivisera verksamheten. Men framförallt kan datadriven utveckling även främja innovationstakten genom nya och fördjupade insikter om marknaden som inte är tillgängliga med konventionella medel. Därför ses digital transformation i många branscher inte längre bara som en differentieringsmöjlighet, utan som en förutsättning för att vara fortsatt konkurrensmässig."

Vilka är de främsta utmaningarna för organisationer som vill bli datadrivna?

"Även om denna omställning förutsätter en teknologisk infrastruktur för att samla och analysera data har det visat sig att de allra främsta utmaningarna är organisatoriska och har med ledarskap och kultur att göra. Utan lämpliga strukturer och internt förtroende för den datadrivna processen skapas inte det värde som eftersträvas. Även om de flesta organisationer säger sig vilja bli datadrivna vittnar majoriteten tillfrågade chefer om att just dessa faktorer är vad som hindrar denna omställning." 

Sebastians tips till dig som vill börja arbeta mer datadrivet:

Även om din organisation kanske inte förfogar över ”big data” och använder maskininlärning idag är det oerhört värdefullt att bilda sig en uppfattning om sitt nuläge och sätta upp mål för att skapa förutsättningar för en långsiktig digital transformation:

  • Se över er nuvarande insamling, lagring, och delning av data. Målsättningen är att ha ett fungerande datalager och att aktivt börja dela data internt för att fatta så bra beslut som möjligt.
  • Gör en genomgång av vilka av era nuvarande utmaningar som lämpar sig bäst för att analyseras med hjälp av data ni har eller lätt kan samla in. Fokusera på problem som är meningsfulla för just er ur strategisk synpunkt och som får stöd från organisationens ledning.
  • Oftast är det bäst att börja i liten skala och fokusera på realistiska mål. Sedan kan lärdomarna användas för att skala upp organisationens satsning på datadriven utveckling.