Johan Graaf 1200x630

Johan Graaf, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm

 

Många chefer och ledare sitter med finansiella utmaningar i verksamheten, utmaningar som ibland måste lösas under stor tidspress. Syftet med det här programmet är att ge dem de kunskaper om finansiella tekniker och instrument som behövs för att på ett bra sätt kunna hantera sådana frågor, berättar Johan.

Vem har nytta av att delta i utbildningen?

Programmet är relevant för alla som vill få en bättre förståelse för finansiella frågor i dagens näringsliv. Men om jag ska lyfta fram några konkreta exempel skulle jag vilja nämna dels chefer och ledare i mindre och medelstora företag, dels styrelseledamöter i sådana företag. Även ekonomichefer, finanschefer och affärsjurister bör få ett stort utbyte av programmet.

"PROGRAMMET ÄR RELEVANT FÖR ALLA SOM VILL FÅ EN BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR FINANSIELLA FRÅGOR I DAGENS NÄRINGSLIV."

Varför behöver man som chef och ledare gå en utbildning inom detta område?

Det finns förstås flera skäl. Men en sak som jag särskilt vill lyfta fram är att utvecklingen på det finansiella området har gått så otroligt fort de senaste decennierna. Dagens finansiella landskap är ett helt annat än det som mötte beslutsfattarna för, säg, ett par decennier sedan. Avregleringar, globalisering och digitalisering har samverkat för att på kort tid totalt förändra en bransch som varit relativt stabil i flera hundra år. Och förändringstakten har inte avtagit, snarare tvärtom. Att som generalist, som de flesta av dagens ledare i näringslivet är, kunna hänga med i denna utveckling är minst sagt utmanande. Och det är här vårt program kommer in. Ett intensivt kunskapslyft, specialiserat på finansiella frågor och beslutssituationer, särskilt framtaget för dagens svenska näringsliv, säger Johan.

Vad handlar programmet om?

Först skapar vi en förståelse för hur finansmarknaden fungerar och vilka finansiella instrument som företagen kan använda sig av. Sen sätter vi ramar genom att diskutera övergripande strategiska frågor. Därefter fördjupar vi oss i tre sammankopplade teman, nämligen aktiefinansiering och ägarrelationer, lånefinansiering och finansiell risk, samt finansiell riskhantering. Till sist är det dags att tillämpa kunskaperna på ett verkligt case. Deltagarna läser in sig på ett konkret praktikfall som vi sedan diskuterar och drar lärdomar från i ett avslutande webbinarium.

"ATT SOM GENERALIST, SOM DE FLESTA AV DAGENS LEDARE I NÄRINGSLIVET ÄR, KUNNA HÄNGA MED I DENNA UTVECKLING ÄR MINST SAGT UTMANANDE."


Vad får deltagarna med sig?

Syftet är som sagt att stärka deltagarnas förmåga att hantera konkreta finansiella frågor i sina verksamheter. Jag vill verkligen poängtera att vår pedagogik är interaktiv i det här programmet. Vi strävar efter att anpassa innehållet och diskussionen till de aktuella frågeställningar som deltagarna sitter med i sin vardag. På så sätt kan vi göra utbildningen så tillämpbar som möjligt, utifrån företagens konkreta situation. Till slut vill jag också nämna att det förstås ges många tillfällen att dela erfarenheter med andra erfarna chefer och ledare under programmet, både i och utanför klassrummet. Det är ofta en nog så viktig anledning till att många väljer att gå en utbildning hos oss på SSE Executive Education.

 


 

Ur programinnehållet:

  • Vilka finansiella instrument används inom financial management och hur fungerar de marknader som dessa handlas på?
  • Övergripande strategiska frågor: Hur ska vi finansiera vår tillväxt? Vilka konsekvenser får ett företagsförvärv? Vad händer om vi inte är tillräckligt lönsamma? Och vad är egentligen ”tillräcklig lönsamhet”?
  • Aktiefinansiering och ägarrelationer: Hur skaffar man nytt aktiekapital? Hur kan olika typer av ägarrelationer tänkas påverka företagets handlingsutrymme? Om för- och nackdelar med olika ägarformer.
  • Lånefinansiering och finansiell risk: Vad kan hög skuldsättning få för konsekvenser? Vilka finansiella krav ställer bankerna på oss? Spelar det någon roll hur vi lägger upp våra lån? Hur löser vi ett akut kapitalbehov?
  • Finansiell riskhantering – med särskilt fokus på valutarisk och ränterisk: Hur kan företag hantera sina valutarisker? Går det att helt eliminera valutarisken, eller är det något man får leva med? När bör man ändra sin räntekänslighet, och hur gör man i så fall det?


 

Om FINANCIAL MANAGEMENT FÖR CHEFER OCH LEDARE


Programmet Financial management för chefer och ledare vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att fatta strategiska beslut rörande finansiering och ägarrelationer, identifiera och lösa finansiella utmaningar i företaget, samt hantera olika typer av finansiella risker.

Vill du veta mer? 

Välkommen att ladda ned programbroschyren eller kontakta mig.

Viktoria Norell
Programrådgivare
Tel: +46 8 586 175 40
E-post: viktoria.norell@exedsse.se

viktoria_norell_exedsse_2017