Vad är bakgrunden till det skräddarsydda programmet Scania Evolution?

Behovet har växt fram med tiden. Scania har samarbetat med SSE Executive Education kring kompetensutveckling för ledare i olika format under drygt 40 års tid. Bland de mångåriga uppläggen finns exempelvis konsortieutbildningen ”FEM – Executive Management Program” där vi samarbetar med SSE Executive Education och en grupp andra svenska storföretag kring programmets upplägg och innehåll.

I linje med samhällets utveckling och nya tekniska förutsättningar har Scania nyligen rullat ut sitt strategiska ramverk ”2025”, som ger riktning för utvecklingen mot ett helt nytt transportsystem. Därför har vi ett extra stort behov av att rusta våra ledare med den här typen av strategisk, exekutiv utbildning. Scania Evolution programmet kommer att bli en viktig del i att förankra och få upp en kritisk massa ledare som kan pusha för utvecklingen mot den framtid vi ser framför oss.

Vi har modellerat Scania Evolution programmet på FEM-programmet – men gjort det som ett skräddarsytt inhouseprogram där vi kan utgå från hur vi tittar på siffror och ekonomi hos oss, använda vårt eget språk, skapa nätverk och utbyte mellan våra ledare som kommer till bordet med sina specifika utmaningar och insikter. Genom att deltagarna delar samma framtid tror vi att ett sådant upplägg ska underlätta för dem att omsätta nya lärdomar till sin egen verklighet. Tanken är också att coacha och fortsätta lärandet även efter programmet.

Hur ser ni på Scanias väg mot framtidens transportsystem?

Transportbranschen kommer att behöva förändras radikalt och för att vara redo för det måste vi först titta på vad vi gör idag och säkra upp ”excellens in core”. Vi behöver se till att vi jobbar hållbart och att det vi gör nu skapar förutsättningar för bra möjligheter framåt. Det finns en massa utmaningar bara i att hålla i och hålla ut. Och de största utmaningarna för de som går den här utbildningen, det är ju sådant som sker i den dagliga verksamheten. Så hur löser man samtiden med siktet inställt på att vi ska någon annanstans?

Högsta ledningen är medveten om att den nya strategin kan dra isär organisationen på så sätt att vissa känner att de måste prioritera sina omedelbara utmaningar. Det går så pass bra för Scania så det vara svårt att ta till sig att det behövs sparåtgärder redan nu. Man ser inte problembilden tydligt för sig. Det är också en stor spridning på ledarrollerna hos oss – allt från att vara ansvarig för en verkstad till att vara på huvudkontoret och jobba direkt med strategierna. Då får man naturligt spridda insiktsnivåer internt. Scania Evolution programmet blir viktig för att föra ihop organisationen igen.

”Man kan sammanfatta hur vi ser på behovet av ledarskap just nu i ett begrepp – change management. Det handlar om att leva i en förändring och att kunna leda en förändring.”

Med fokus på både nutid och framtid

Scania Evolution programmet är ledarutveckling på högre mellanchefsnivå där pilotomgången genomfördes med 21 deltagare. Programinnehållet grupperas i tre moduler.

I den första modulen, ”Excellence in core” tittar vi på vad gör vi riktigt bra idag och vad vi behöver fortsätta göra bra framöver. Vi behöver förstå utvecklingen men också tjäna pengar i nuet så vi kan investera och rusta för den.

Modul två kallar vi för ”Strategic bets” och där fokuserar vi på framtiden. Framåt ser vi att vi kommer vara en del av ett ekosystem snarare än ett led i en traditionell värdekedja. Vad är det för värden våra stakeholders kommer att ha i ett sådant scenario? Vad behöver vi göra för satsningar för att komma dit?

Den tredje modulen – ”Kill your darlings” – utgår från diskussioner om vad som behöver tas bort. Gör vi sådant vi inte borde eller har vi missat något viktigt?

Yttre inspiration väldigt viktigt

I programmet tar vi även in inspirationsföreläsare utifrån, exempelvis från Stora Enso och Epiroc som gjort stora förändringar som vi får höra om. Och vi gör studiebesök, t.ex. på Ericson i Silicon Valley.

Detta är ett inhouseprogram men vi behöver fylla på med inspiration från andra, det har vi lärt oss från konsortiumprogrammen. Både från andra liknande, traditionella företag som vi själva men också från andra världar. T.ex. vävde vi in ett studiebesök hos King, för att se vilka utmaningar som finns hos dem.

”Man måste ta in inspiration brett, det tror vi mycket på framöver.”

Om man bara tittar inåt och tänker att vi måste göra saker själva eller tittar på dem som är väldigt lika en själv finns det risk för självgodhet i hur man gör saker. Det här är en av de mest konservativa branscherna men nu händer det saker – vi ser nya utbildningsnivåer, nya behov från samhället, krav på hållbarhet etc. och det behöver vi kunna möta.

Vi behöver även vara öppna för att ta in kompetens och hjälp utifrån. Ibland kan det ta för stor kraft och för lång tid att skaffa kompetensen internt. Det finns en risk för att det som ”sitter i väggarna” hindrar viktig utveckling.

Hur jobbar ni med strategi mot en alltmer osäker framtid?

Ingen vet hur man ska planera långsiktigt i en alltmer osäker värld – därför väljer Scania en 2025-strategi snarare än en 2030-strategi. Just det där ”ska vi satsa eller inte” är jättesvårt i dessa tider. Man måste ha båda långsiktigt och kortsiktigt tänk. Peka ut en riktning framåt genom långsiktiga visioner, men utan låsta lägen. Så får man stämma av längs vägen och korrigera om man ser att man är på fel väg.

”Det behöver finnas en ödmjukhet i det strategiska, att våga backa fast man satsat pengar och prestige i något. Det är både mycket strategi och mod som gäller framåt.”

Det enda man vet med säkerhet är att mycket kommer förändras och att det kommer handla minst lika mycket om att parera som att planera.

Vi behöver vara väldigt lyhörda för det som händer i samhället och hos våra kunder. Transporter som tidigare skett på ett visst sätt kommer inte ske likadant framöver. Det finns en viss osäkerhet på marknaden också när det gäller partnerskap och olika roller i ekosystemet och det krävs att man förstår och vet hur man ska lägga fram den nya utvecklingen utan att utmana och skapa onödig osäkerhet i resten av systemet.

Vad vill ni åstadkomma med Scania Evolution programmet?

De som går utbildningen ska bli change agents. De ska accelerera skiftet och bli ambassadörer för den nya utvecklingen. Och vi vill att de ska våga utmana hur de jobbar idag med input från sina nya insikter.

Vi har också fått riktigt bra reaktioner – fått höra att programmet varit en ”game changer” och hört om beslut som tagits till följd av det man fått med sig. Vi tror att möjligheten att jobba utifrån Scanias värld, med sina egna projekt och med möjlighet till att reflektera och dela erfarenheter med andra som kan företaget från andra vinklar har varit väldigt bra.

Programmet har verkligen varit en ögonöppnare åt båda håll. Vi som arbetar nära strategin har fått värdefulla insikter gällande förankring utåt i resten av organisationen - vi kanske behöver kommunicera på annat sätt och ha ett annat tempo. Och ledningen har beslutat att lägga mer fokus på förankring framöver än vad som var tänkt från början.

Sedan behöver vi bli ännu bättre på att förstå effekterna. Kanske ska vi jobba agilt och mäta med kortare intervaller för att kunna förfina längs vägen även i våra utbildningsprojekt.

Om att jobba med SSE Executive Education

Både Mats och Ann har långtgående relationer med SSE Executive Education och har själva gått ”FEM-programmet”. Ann är även Scanias representant i styrgruppen.

Vi upplever att SSE Executive Education är både lyhörda och adaptiva till de behov som uppstår. Och även smidiga i relationen med andra utbildningspartners.

Vi har bra, långsiktiga relationer med SSE Executive Education som vi hittills aldrig behövt ifrågasätta. Alla vi är i kontakt med är kunniga, professionella och lätta att jobba med.

”Visst handlar det mycket om relation i slutändan, att kunna lyfta telefonluren om det är någonting och vara transparent vid behov. ”

Elisabeth Kamoun har arbetat med Scania som ansvarig för SSE Executive Educations konsortiumprogram i många år och kommenterar samarbetet så här:

”Scania är en fantastisk organisation som arbetar långsiktigt och är väldigt måna om sin personal – de ser verkligen alla medarbetare som den faktiska resurs som utgör och bidrar till företagets framgång. För oss är det förstås väldigt roligt att få följa ett kundföretag så länge och att stötta med forskning och kompetensutveckling för chefer och ledare i organisationen.” 

Vill du veta mer om hur din organisation kan utvecklas genom konsortieprogram eller skräddarsydda lösningar? 

Kontakta oss gärna på telefonnummer 08-586 175 00, programadvisors@exedsse.se, eller fyll i formuläret på denna sida.