Tomas 1000400

Tomas Hjelström, Handelshögskolan i Stockholm

 

Vem riktar sig programmet till?

-- Jag skulle säga att det är relevant för alla yrkesverksamma som vill lära sig mer om värderingsprocessen och hur man går till väga rent praktiskt för att värdera ett företag. Det gäller oavsett om värderingen ska leda till beslut om företagsförvärv, vara till hjälp vid aktieplaceringar eller fungera som underlag för strategiska beslut i ett företag. Teknikerna man lär sig i programmet är också användbara för kreditbedömningar av företag.

Tomas förklarar att deltagarna generellt kan sägas representera tre olika grupper. En första grupp är personer som arbetar i ledande roller eller inom ekonomifunktionen i företag, till exempel som företagsledare, ekonomi- eller finanschefer, Business Controllers eller inom Investor Relations. En annan grupp är personer från den finansiella sektorn, med yrkesroller som företagsanalytiker, kapitalförvaltare eller kreditbedömare. En tredje grupp är deltagare som har mer rådgivande roller, till exempel kopplat till företagsaffärer eller finansieringsfrågor.

-- Målgruppen är med andra ord ganska bred. Det brukar göra gruppsammansättningen väldigt spännande och diskussionerna både livliga och givande. Deltagarna bidrar ofta aktivt med sina olika erfarenheter och perspektiv, och man lär sig både av oss som undervisar i programmet och av varandra i gruppen.

 

"DELTAGARNA BIDRAR OFTA AKTIVT MED SINA OLIKA ERFARENHETER OCH PERSPEKTIV, OCH MAN LÄR SIG BÅDE AV OSS SOM UNDERVISAR I PROGRAMMET OCH AV VARANDRA I GRUPPEN."


Vad får man ut av att delta i denna utbildning?

-- Framför allt får man en djupare förståelse för hur företagsvärdering faktiskt går till i praktiken. Man lär sig göra finansiella analyser av företag, både tillbakablickande och framåtblickande, och bygga finansiella prognosmodeller. Man lär sig självklart också alla tekniska detaljer i de klassiska värderingsmodellerna, framför allt i kassaflödesvärdering, som ju är den allra vanligaste värderingsmodellen, men även i value-added-värdering som är en intressant alternativ värderingsansats.

Tomas tillägger att tanken är att man ska få en omedelbar nytta av de nya kunskaperna direkt efter utbildningen. 

-- För att kunskaperna ska bli så användbara som möjligt kombinerar vi de lite mer teoretiska genomgångarna med en hel del praktiska övningar, framför allt gruppdiskussioner kring verklighetsbaserade praktikfall.

-- Vi vill även få deltagarna att vidga sina perspektiv och stärka sin analytiska förmåga och sitt kritiska förhållningssätt. Många säger att de känner sig säkrare och tryggare i sin yrkesroll efter att ha gått utbildningen.

 

“FÖR ATT KUNSKAPERNA SKA BLI SÅ ANVÄNDBARA SOM MÖJLIGT KOMBINERAR VI DE LITE MER TEORETISKA GENOMGÅNGARNA MED EN HEL DEL PRAKTISKA ÖVNINGAR, FRAMFÖR ALLT GRUPPDISKUSSIONER KRING VERKLIGHETSBASERADE PRAKTIKFALL.”


Hur ser upplägget av programmet ut?

-- Till att börja med sträcker sig programmet över fyra månader, uppdelat på fyra moduler, för att man ska ha gott om tid att kombinera utbildningen med sitt arbete och andra åtaganden. Vad gäller själva programupplägget så är det en blandning av självstudier och lärarledda dagar i sal. Under självstudierna tar man del av inspelade föreläsningar och olika slags övningar, i egen takt. Detta varvar vi sedan med aktiva lärarledda dagar, då man deltar på plats tillsammans med övriga deltagare. Under dessa salsdagar fokuserar vi på att diskutera och förstå den praktiska tillämpningen av värderingsansatserna. Här har man också utmärkta möjligheter att byta erfarenheter med andra deltagare och nätverka inom gruppen.

-- En stor fördel med det blandade programupplägget är att det ger flexibilitet för deltagaren och skapar bra förutsättningar för ett maximalt lärande under en ganska begränsad tid. Det brukar vara väldigt uppskattat av deltagarna, avslutar Tomas.

 


 

Tomas Hjelström är assistant professor i redovisning och finansiering på Handelshögskolan i Stockholm och föreläsare på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

 


 

Vill du veta mer? 

Välkommen att ladda ned programbroschyren eller kontakta mig.

 

Viktoria Norell
Account Manager
+46 8 586 175 40
viktoria.norell@exedsse.se 

viktoria_norell_exedsse_2017